Bifrostordens historik

Bifrostorden är ett svenskt ordenssällskap grundat år 1925 i Örebro av Harald Åkerberg, P H Sjöblom, F Larsson och C E Kinman. Bifrostorden är ett ungt och modernt ordenssällskap i Sverige och har sitt säte i Stockholm.

Bifrostorden består av:

  • 34 grundloger, spridda över hela landet
  • 4 regionala storloger
  • En riksloge centralt
  • ca 3000 bröder totalt

Alla bröder av grad I-X tillhör någon av grundlogerna, bröder av grad VI-X dessutom en av storlogerna och bröder av grad X är även ledamot av rikslogen

Ordens syfte

Bifrostordens ideologi redovisas öppet och fastställdes i Ordens grundlag år 1925 och är alltjämt gällande och lyder:

  • Orden skall befrämja utbredandet av en sund livsåskådning.
  • Orden skall bereda sina ledamöter tillfälle till sällskaplig samvaro.
  • Orden skall bedriva hjälpverksamhet.

Detta betyder konkret:

  • att Orden i sin verksamhet vill försöka ge sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Men, och detta är viktigt, Orden överlämnar till den enskilde medlemmen att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
  • att Orden i sin hjälpverksamhet ska bidra till en mänskligare tillvaro för Ordens medlemmar och våra medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturell eller medmänsklig art.

Medlemskap

Ordenssällskapet är öppet för män ur alla samhällsklasser, oberoende av etnisk härkomst, religion och politiska ställningstaganden. Krav för inträde är att man rekommenderas av en som redan är medlem, samt att man själv är känd för "redbar och aktningsvärd vandel".

www.bifrostorden.se